۱- در صورتی که دانشجو دو نیم سال تحصیلی اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شده و معدل کل کمتر از ۱۰ کسب نماید. از نظر آموزشی اخراج می‌باشد و مرکز آموزش موظف به ثبت اخراج در سامانه جامع آموزشی دانشگاه می‌باشد.

۲- در صورتی که دانشجو دو ترم مشروط با معدل کل بالای ۱۰ و کمتر ۱۲ باشد، مرکز آموزش موظف به ارسال پرونده دانشجو برای تصمیم‌گیری به شورای آموزشی و کمسیون موارد خاص واحد استانی می‌باشد. در صورت عدم تایید ادامه تحصیل دانشجو، واحد استانی نسبت به ثبت اخراج آموزشی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه اقدام می‌نماید.

۳- تصمیم‌گیری در مورد دانشجویان اخراجی با بیش از دو ترم مشروطی بر عهده کمسیون موارد خاص دانشگاه می‌باشد.

۴- اگر دانشجو بدون اطلاع و عذر موجه، بیش از یک نیم‌سال عدم مراجعه داشته باشد. توسط مرکز آموزش اخراج می‌گردد. در صورت مراجعه دانشجو بعد از مدت زمان مذکور، مرکز آموزش می‌بایست پرونده ایشان را برای بررسی بازگشت به تحصیل، به شورای آموزشی و کمسیون موارد خاص واحد استانی ارسال نماید که در صورت تایید، واحد استانی نسبت به ثبت بازگشت به تحصیل دانشجو در سامانه اقدام می‌نماید.

بدیهی است واحدهای استانی و اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت خواهند داشت.