نام و نام خانوادگی سمت تصویر
امیر امین‌فر رئیس مرکز
نسا میرزاده مسئول فرهنگی
شعله خویی مسئول آموزش
روناک سلطان‌زاده مسئول امور مدرسین و مسئول دبیرخانه
لعیا شوقی مسئول امور مالی
علیرضا عظیمی مسئول کلاسها
حسن نوجوان کارپرداز