مدارک لازم برای وام دانشجویی:‌

۱- تکمیل فرم شماره ۷

۲- تکمیل فرم شماره ۳

۳- تکمیل فرم شماره ۱۲

۴- تکمیل فرم اظهارنامه وام دانشجویی

۵- کپی کارت ملی پشت و رو

۶- کپی تمام صفحات شناسنامه

۷- کپی کارت دانشجویی

مدارک موردنیاز برای ضامن

۱- کپی کارت ملی پشت و رو

۲- کپی شناسنامه از تمام صفحات

۳- حکم کارگزینی

۴- فیش حقوق بازنشستگان