اسامی اعضا کانون ادبی هنری

کانون فرهنگی نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته و مقطع تحصیلی
ردیف کدعضویت دبیرکانون میلاد محمدی   مدیریت کسب‌وکار
۱ مدیریت کسب‌وکار
۲ مدیریت کسب‌وکار
۳ مدیریت کسب‌وکار
۴ مدیریت کسب‌وکار
۵ مدیریت کسب‌وکار
۶ مدیریت کسب‌وکار
۷ مدیریت کسب‌وکار
۸ مدیریت کسب‌وکار
۹ مدیریت کسب‌وکار
۱۰ مدیریت کسب‌وکار

 

اسامی اعضا کانون دینی مذهبی

کانون دینی مذهبی نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته و مقطع تحصیلی
ردیف کدعضویت دبیرکانون میلاد محمدی   مدیریت کسب‌وکار
۱       مدیریت کسب‌وکار
۲       مدیریت کسب‌وکار
۳       مدیریت کسب‌وکار
۴       مدیریت کسب‌وکار
۵       مدیریت کسب‌وکار
۶       مدیریت کسب‌وکار
۷       مدیریت کسب‌وکار
۸       مدیریت کسب‌وکار
۹       مدیریت کسب‌وکار
۱۰       مدیریت کسب‌وکار