دانشجویان توجه داشته باشند، بعد از انتخاب واحد ظرف مدت ۴۸ ساعت مبلغ ۱۵% حق ستاد را به صورت اینترنتی واریز نمایند. در غیر اینصورت سامانه به صورت اتوماتیک انتخاب واحد را حذف خواهد کرد.